Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Hadomi Timor, Workshop Rede Baziku iha ETVC Ermera

Dia 10 Setembru 2017, Hadomi Timor hetan konvite husi Eskola Teknika Vokasional Ermera hodi halo workshop kona rede baziku durante loron rua, workshop ne rasik fasilita husi formador Hadomi Timor nain rua mak hanesan Sr. Nicho Linux no Sr. Onorio Jeronimo.

Durante Workshop estudante ka partisipante senti orgullu no kontente tebes tamba bele iha oportunidade hodi tuir treinamentu ida ne’e, treinamentu ida ne’e pertente tebes no ajuda tebes ami nudar estudante nebe estuda kona informatika, ami husu ba maun sira husi Hadomi Timor atu nafatin kopera ho eskola ida ne’e hodi fo formasaun bebeik iha asuntu dieferente liga ho ami nia departementu.
Formasaun hahu husi dia 22 to 23 setembru 2017, iha Lauala, Gleno Ermera.

Foto : Diretur Hadomi Timor akompanha estudante sira pratika rede