Hadomi Timor, Workshop Rede Baziku iha ETVC Ermera

hadomi timor

Dia 10 Setembru 2017, Hadomi Timor hetan konvite husi Eskola Teknika Vokasional Ermera hodi halo workshop kona rede baziku durante loron rua, workshop ne rasik fasilita husi formador Hadomi Timor nain rua mak hanesan Sr. Nicho Linux no Sr. Onorio Jeronimo. Durante Workshop estudante ka partisipante senti orgullu no kontente tebes tamba bele iha oportunidade hodi tuir treinamentu ida ne’e, treinamentu ida ne’e pertente tebes no ajuda tebes ami nudar estudante nebe estuda kona informatika, ami husu ba maun sira husi Hadomi Timor atu nafatin kopera ho eskola ida ne’e…

Le'e Kontinua ...