Fundasaun Hadomi Timor partisipa iha peskiza kona ba Merende Eskolar

hadomi timor

Loron 25 Jullu 2018, ekipa Hadomi Timor maun Nicho Linux no Jose Belo reprezenta Fundasaun Hadomi Timor hodi partisipa iha peskiza kona ba Merende Eskolar nebe organiza husi Timor-Leste Coalition for Education no hetan suporta finasiamentu husi Uniao Europea no Asia Foundation iha Timor-Leste durante fulan ida iha Muncipiu Baucau. Peskiza ne’e halao iha EBC hotu-hotu iha terirotiu Baucau tomak. Peskiza ida ne’e ho objetivu atu hatene efetividade implementasaun Politika Merenda Eskolar nebe implementa husi Ministeriu Edukasaun ba ensinu baziku publiku iha teritoiro Timor laran tomak.

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor asina karta kopersaun ho Info Timor

hadomi timor

Ohin Kuarta, Hadomi Timor asina karta koperasaun ho Info Timor no iha tempu hanesan Info Timor entrega komputdor ho kondisaun diak ba Hadomi Timor hodi bele fasilita serbisu diak liu tan iha futuru. Konteudu husi koperasaun ne’e haree liu ba formasaun informatika nebe organizasaun rua iha hanesan fasilita formador sira iha informatika no fasilita fatin estajiu ba estudante sira nebe hakarak estajiu no aprende teknolojia.

Le'e Kontinua ...