Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Hadomi Timor asina karta kopersaun ho Info Timor

Ohin Kuarta, Hadomi Timor asina karta koperasaun ho Info Timor no iha tempu hanesan Info Timor entrega komputdor ho kondisaun diak ba Hadomi Timor hodi bele fasilita serbisu diak liu tan iha futuru.

Konteudu husi koperasaun ne’e haree liu ba formasaun informatika nebe organizasaun rua iha hanesan fasilita formador sira iha informatika no fasilita fatin estajiu ba estudante sira nebe hakarak estajiu no aprende teknolojia.

hadomi timor
Diretur Hadomi Timor no Diretur Info Timor asina hela akordu koperasaun

Leave a Comment