Dili, Timor Leste   +670 78045486
media hadomi timor

Hadomi Timor, Diskusaun Publiku Polemika Facebook Asaun III

Loron Sabadu, 15 de Setembro de 2018, Hadomi Timor mantein diskute asuntu polemika media facebook nebe diskute ona iha semana rua liu ba, iha diskusaun hetan partsipantes masimu liu tan husi entidades oioin nebe tau duni interese ba asuntu refere. Iha oportunidade reprezentante PCIC nafatin rekomenda ba governu no estadu Timor-Leste hodi kria lalais lei Sibernetika hodi fasilita serbisu investigasaun husi PCIC rasik, iha fatin hanesan Diretur Hadomi Timor Sr. Abrao Monteiro ‘Nicho Linux’ husu Governante sira hodi tau antensaun masimu ba situsaun media sosial agora nebe netizen sira uza la ho responsabilidade tamba ne’e tempu to ona governante sira diskute makas asuntu ida ne’e hodi hases problema sira husi nia komunidade. Diretur ne’e saliente liu tan katak Governu presiza akumula forca hotu-hotu nasaun nian hodi luta hasoru polemika media sosial ne’e, nia husu mos ba Autoridade Nasional Komunikasaun atu serbisu makas liu tan hodi kontrola atividade media sosial no labele tur nonok deit bainhira komunidade hato’o nia preokupasaun atu haree.

Partisipante hotu iha diskusaun ne’e hakarak mos husu governu atu kria lei lalais atu regula atividade iha media sosial

hadomi timor
Media Hadomi Timor

Leave a Comment