Seminariu Nasional Media Sosial

hadomi timor

Loron, Sesta, 22 Fevereiru 2019, Fundasaun Hadomi Timor realiza Seminariu Nasional kona ba Polemika Media Sosial iha salaun DIT durante loron ida, iha seminariu ne’e loke ofisialmente husi Dr. Jose Ramos Horta no orador sira mak hanesan Dr. Abel Pires da Silva, Ekipa Autoridade Nacional de Comunicacao-ANC,Asessor SEKOMS Sra. Titi Ribeiro no Diretor Sistema de Informacao Timor Telecom, Sr. Ladislaun Saldanha-TAKI no modera direitamente husi Diretor Hadomi Timor Sr. Abrao Monteiro-Nicho Linux. Partisipante ba seminariu ne’e mai husi Sosiedade Sivil sira, Akademiku (Universitariu iha Dili laran no Estudante Sekundaria), reprezentante relijioja, Operador Telekomunikasaun sira, media no instituisaun relevante sira. Objetivu Husi Seminariu…

Le'e Kontinua ...

Despedida Estajiariu Nain 2 ESTV iha Hadomi Timor

hadomi timor

Dia 21 Fevereiru 2019, estudante estajiariu nain 2 kompostu husi feto ida ho naran Eva no mane Joao husi Eskola Vokasional Informatika Becora halo serimonia despedida simples nebe perpara husi estudante nain ne rasik, objetivu husi despedida hanesan meus atu hato’o agradese ba Fundasaun Hadomi Timor nebe ho laran ksolok simu estudante refere hodi halao estajiu durante fulan rua. Estudante nain rua senti orgullu tebes ba privilejiu bot ida ne tamba bele aprende buat barak husi maun sira ekipa Fundasaun Hadomi Timor nebe sempre akompana nafatin no fahe esperensia importante…

Le'e Kontinua ...

Haomi Timor, Kursu IT Smart Periodu II 2019

hadomi timor

Kursu IT Smart Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart hahu halo mudansa hanesan tuir mai ne’e :  Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante,…

Le'e Kontinua ...