Seminariu Nasional Media Sosial

hadomi timor

Loron, Sesta, 22 Fevereiru 2019, Fundasaun Hadomi Timor realiza Seminariu Nasional kona ba Polemika Media Sosial iha salaun DIT durante loron ida, iha seminariu ne’e loke ofisialmente husi Dr. Jose Ramos Horta no orador sira mak hanesan Dr. Abel Pires da Silva, Ekipa Autoridade Nacional de Comunicacao-ANC,Asessor SEKOMS Sra. Titi Ribeiro no Diretor Sistema de Informacao Timor Telecom, Sr. Ladislaun Saldanha-TAKI no modera direitamente husi Diretor Hadomi Timor Sr. Abrao Monteiro-Nicho Linux. Partisipante ba seminariu ne’e mai husi Sosiedade Sivil sira, Akademiku (Universitariu iha Dili laran no Estudante Sekundaria), reprezentante relijioja, Operador Telekomunikasaun sira, media no instituisaun relevante sira. Objetivu Husi Seminariu…

Le'e Kontinua ...