Mini Seminariu konaba Fahe Esperensia Kona ba Serbisu IT

Hadomi Timor

Loron sabadu, 30 Marsu 2019, Fundasaun Hadomi Timor organiza mini seminariu hodi fahe esperensia kona ba serbisu IT nian liu-liu area rede komputador iha Instituisaun Governu no Privadu iha salaun Coffee no Books Luta Hamutuk, farol Dili, Timor-Leste. Fasilitador ba atividade ne’e mak Diretur Sistema Informasaun Timor Telecom – TT, maun Ladislau Saldanha – TAKI no medera direita husi maun Diretur Hadomi Timor Nicho Linux. Partisipante sira mai husi estudante ativu IT Smart, Alumni, kursu jeral Fundasaun Hadomi Timor nian no publiku.

Le'e Kontinua ...

Mini Seminariu konaba Sosializa Programa EWBA no FE

hadomi timor

Dia 5 Marsu 2019, Fundasaun Hadomi Timor organiza mini semininariu nebe kopera ho Engineering Without Border Australia -EWBA no grupo Feto Enginaria hodi sosializa ezistensia no fahe esperensia husi EWBA no grupo Feto Enginaria ne’e rasik.Partisipante sira iha atividade refere mai husi estudante tekniku civil no arkitektura Hadomi Timor no balu mai husi universidade unpaz, undil no UNTL.Iha Sessaun ne rasik loke direitamente husi Diretur Fundasaun Hadomi Timor maun Nicho Linux.

Le'e Kontinua ...