Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Mini Seminariu konaba Sosializa Programa EWBA no FE

Dia 5 Marsu 2019, Fundasaun Hadomi Timor organiza mini semininariu nebe kopera ho Engineering Without Border Australia -EWBA no grupo Feto Enginaria hodi sosializa ezistensia no fahe esperensia husi EWBA no grupo Feto Enginaria ne’e rasik.
Partisipante sira iha atividade refere mai husi estudante tekniku civil no arkitektura Hadomi Timor no balu mai husi universidade unpaz, undil no UNTL.
Iha Sessaun ne rasik loke direitamente husi Diretur Fundasaun Hadomi Timor maun Nicho Linux.

Aprezentadora Husi Feto Enginaria
Partisipantes Seminariu

Leave a Comment