Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Mini Seminariu konaba IT Bisseness iha Knua Juventude Fila Liman

Loron sabadu,15 Abril 2019, Diretur Fundasaun Hadomi Timor maun Nicho Linux halo aprezentasaun ho tema NEGOSIO iha Area Informasaun no Teknolojia hodi priense seminariu mensal EWB nian iha UNDP- Knua Joventude Fila-Liman – KJFL durante oras 2 nia laran. Seminariu mensal nebe organiza husi EWB ne’e hetan suporta husi Governu Australia DFAT liu husi programa koperasaun ONG Australia ANCP. Partisipante iha seminariu ne’e mai husi universidade oioin no husi fakuldade no departementu diferente.

Foto hamutuk Orador Diretur Hadomi Timor no Partisipantes
Aprezentasaun Husi Nicho Linux
Diretur Hadomi Timor – Nicho Linux

Leave a Comment