Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu III 2019

Kursu IT Smart

Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade.

Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona. Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2
Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit.

Kustu IT Smart :

  1. Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu
  2. Kustu Kada Fulan $25 deit

Kursu IT Smart garante kualidade estudante ho razaun :

  1. Teoria 10% no Pratika 90%
  2. Treinador iha Esperensia lubuk ho provas 
  3. Fasilidade Naton 

Aula kursu IT Smart  :

IT SMART Periodu III
IT SMART Periodu III
IT SMART Periodu III

Leave a Comment