Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor partisipa Treinamentu kona ba Ateliê de Gestão de Redes Sociais

Loron 17 Marsu 2020, Fundasaun Hadomi Timor partisipa Treinamentu kona ba Ateliê de Gestão de Redes Sociais iha Centru Cultural – Embaixada Portugal Durante Semana ida no Kontinua iha Hotel Ramelau ho Topiku Treinamentu nebe Diferente.

Ekipa husi Hadomi Timor mak hanesan : Cipriano da Costa, Francelina Jeronimo no Hermenegildo


Fundasaun Hadomi Timor YES

Leave a Comment