Seminariu Jestaun Hosting no Domain

hadomi timor

Ohin, 15 Novembru 2020, Fundasaun Hadomi Timor realiza Seminariu loron sorin ho topiku Jestaun Hosting & Domain hamutuk ho Orador CEO Kalohan.net Sr. Armindo de Jesus no Partisipantes mai husi Alumni Hadomi Timor, IT SMART ACADEMY, Community Youtuber Timor-Leste – CYTL, Estudante Universitariu sira no publiku. Iha seminariu ne’e orador esplika kona ba Shared Hosting, VPS Hosting, Dedicated Hosting, Collocated Hosting, Manage Hosting, Reseller Hosting, teknolojia foun hanesan Cloud Hosting ne’e modernu liu fali, lalaok hili no deside Domain, load balance no oinsa asegura dadus husi hacker sira. Fundasaun Hadomi…

Le'e Kontinua ...