Fundasaun Hadomi Timor realiza enkontru reguler ho staff – estajiariu ESTV-GTI no ESTVC-MM

fundasaun hadomi timor

Loron 01 Fevereiru 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT realiza enkontru reguler ho staff, estajiariu ESTV-GTI no ESTVC-MM hodi kolia kona ba serbisu nebe hala’o ona iha fulan janeiru no atu halo tan ba fulan sira tuir mai. Agenda sira nebe kolia iha sorumutu ne mak hanesan planu serbisu ba formasaun, atualiza progresu kursu IT SMART no Ingles (rejistrasaun, orariu, alokasaun aula no pagamentu), planu serbisu ba estajiariu sira husi ESTV-GTI no ESTVC-MM, konfirmasaun estajiu husi programa IT SMART FHT nian ba instituisaun sira governu no privadu, atualiza serbsiu Website…

Le'e Kontinua ...