Dili, Timor Leste   +670 78045486
hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor hahu loke kursu Lian Korea

Loron 16 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT hahu prosesu aprendisagem Kursu Lian Korea.

FHT hahu iha planu ona oinsa atu fo kapasitasaun ba foin sa’e sira hodi kompete ba kampu de serbisu iha rai laran tantu iha rai liur, nune’e atu konkretiza planu ida ne’e FHT inisiu programa kursu ho Lian Korea atu foin sa’e sira aprende no bele tuir teste husi SEFOPE hodi ba serbisu iha Nasaun Korea hanesan Seasonal Worker.

FHT kompremetidu atu iha tempu badak sei kopera ho SEFOPE hodi haree asuntu ida ne’e ho seriu no bele fasilita foin sa’e sira atu bele asesu serbisu iha Korea.

Ami sei kontinua simu estudante foun ba Kursu Lian Korea ne’e rasik, nune’e ba foin sa’e sira nebe iha interese bele hakat mai dadauk, ami nia fatin hamutuk ho NGO Luta Hamutuk, farol no Fundasaun Falur Rate Laek, mandarin.

Agora dadauk FHT hahu ona aula rua iha dader tuku 9 to’o tuku 11 no loraik tuku 4 to’o tuku 6, aula ida ne’e lao loron tolu husi segunda, tersa no kuarta.