FHT Lansa Kursu Administrasaun no Finansa

fundasaun hadomi timor

Iha Loron 11 Janeiru 2022, Fundasaun Hadomi Timor (FHT) liu husi programa Formasaun Profesional lansa tan programa kursu foun ho Kursu Administrasaun no Finansa, ho programa Kursu Administrasaun no Finansa ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba servisu tekniku administrativa no finansa ho mekanizmu teknologia sira nebe eziste no tuir duni nesesidade sira nebe releventa ba area rua refere. Kursu Administrasaun no Finansa nia durasaun kursu : Fulan 7 + stajiu fulan 2Kursu Administrasaun no Finansa simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kursu Administrasaun no…

Le'e Kontinua ...