Dili, Timor Leste   +670 78045486
fundasaun hadomi timor

FHT Lansa Kursu Administrasaun no Finansa

Iha Loron 11 Janeiru 2022, Fundasaun Hadomi Timor (FHT) liu husi programa Formasaun Profesional lansa tan programa kursu foun ho Kursu Administrasaun no Finansa, ho programa Kursu Administrasaun no Finansa ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba servisu tekniku administrativa no finansa ho mekanizmu teknologia sira nebe eziste no tuir duni nesesidade sira nebe releventa ba area rua refere.

Kursu Administrasaun no Finansa nia durasaun kursu : Fulan 7 + stajiu fulan 2
Kursu Administrasaun no Finansa simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit.

Kursu Administrasaun no Finansa :

  1. Registu $15, inkluindu Sertifikadu
  2. Kustu Kada Fulan $25 deit

Kursu Administrasaun no Finansa garante kualidade estudante ho razaun :

  1. Teoria 20% no Pratika 80%
  2. Treinador iha Esperensia lubuk ho provas 
  3. Fasilidade Sufisiente

Ba Detallu informasaun bele haree no lee iha browsura iha okos.

Obrigado

Kursu Administrasaun no Finansa

Media FHT

Leave a Comment