Dili, Timor Leste   +670 78045486
fundasaun hadomi timor

FHT Lansa Kursu Administrasaun no Finansa

Iha Loron 11 Janeiru 2022, Fundasaun Hadomi Timor (FHT) liu husi programa Formasaun Profesional lansa tan programa kursu foun ho Kursu Administrasaun no Finansa, ho programa Kursu Administrasaun no Finansa ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba servisu tekniku administrativa no finansa ho mekanizmu teknologia sira nebe eziste no tuir duni nesesidade sira nebe releventa ba area rua refere.

Kursu Administrasaun no Finansa nia durasaun kursu : Fulan 7 + stajiu fulan 2
Kursu Administrasaun no Finansa simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit.

Kursu Administrasaun no Finansa :

  1. Registu $15, inkluindu Sertifikadu
  2. Kustu Kada Fulan $25 deit

Kursu Administrasaun no Finansa garante kualidade estudante ho razaun :

  1. Teoria 20% no Pratika 80%
  2. Treinador iha Esperensia lubuk ho provas 
  3. Fasilidade Sufisiente

Ba Detallu informasaun bele haree no lee iha browsura iha okos.

Obrigado

Kursu Administrasaun no Finansa

Media FHT

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor hahu loke kursu Lian Korea

Loron 16 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT hahu prosesu aprendisagem Kursu Lian Korea.

FHT hahu iha planu ona oinsa atu fo kapasitasaun ba foin sa’e sira hodi kompete ba kampu de serbisu iha rai laran tantu iha rai liur, nune’e atu konkretiza planu ida ne’e FHT inisiu programa kursu ho Lian Korea atu foin sa’e sira aprende no bele tuir teste husi SEFOPE hodi ba serbisu iha Nasaun Korea hanesan Seasonal Worker.

FHT kompremetidu atu iha tempu badak sei kopera ho SEFOPE hodi haree asuntu ida ne’e ho seriu no bele fasilita foin sa’e sira atu bele asesu serbisu iha Korea.

Ami sei kontinua simu estudante foun ba Kursu Lian Korea ne’e rasik, nune’e ba foin sa’e sira nebe iha interese bele hakat mai dadauk, ami nia fatin hamutuk ho NGO Luta Hamutuk, farol no Fundasaun Falur Rate Laek, mandarin.

Agora dadauk FHT hahu ona aula rua iha dader tuku 9 to’o tuku 11 no loraik tuku 4 to’o tuku 6, aula ida ne’e lao loron tolu husi segunda, tersa no kuarta.

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor organiza workshop Design Grafis – Inkscape

Loron 14 Agustu 2021, Fundasaun Hadomi TIMOR – FHT realiza workshop kona ba Graphic Design ho Software OPEN SOURCE INKSCAPE, fasilita husi Sr. Miguel Gamboa, Gamboa hanesan alumni ida husi Fundasaun Hadomi Timor iha programa kursu IT SMART nian no Gamboa hanesan estudante ida nebe sempre hatudu nia prestasaun diak tebes durante hala’o nia prosesu aprendisagem iha FHT, workshop ida ne’e hetan apoio tekniku husi ekipa IT SMART Academy, iha salaun Luta Hamutuk farol, Dili.

Objetivu husi workshop Design Grafis ne’e atu estudante ka partisipante sira bele iha abilidade hodi kria objetu rasik hanesan dezenu Logo, Banner, Browsura, Kamizola, Mapa, Livru no objetu sira seluk tan.

Partisipante sira iha Workshop Design Grafis – INKSCAPE ida ne’e mai husi estudante universitariu publiku no privadu sira, estudante sira ensinu sekundariu tekniku vokasional, alumni no estudante ativa IT Smart, programa espesifiku sira iha Fundasaun Hadomi Timor nian no publiku em jeral.

Iha biban ida ne’e Fundasaun Hadomi Timor hato’o mos agradese ba Sr Brians Korton nebe Ohin mai partisipa workshop hanesan partisipante.

Sr. Brians Korton hanesan formador Lian Ingles iha Fundasaun Hadomi Timor ne’e rasik.

Workshop Design Grafis Inkscape

Bravo FHT

remata

Media Hadomi Timor.

hadomi timor

Diretur Fundasaun Hadomi Timor Nicho Linux aprezenta materia ICT ba estajiariu husi Unpaz, Sao Miguel no FPDTL

Loron 11 Agusto 2021, Diretur Fundasaun Hadomi Timor Sr. Abrao Monteiro ‘Nicho Linux’ hetan konvite husi Luta Hamutuk hodi aprezenta materia liga ho ezistensia no implementasaun Teknolojia Informasaun no Komunikasaun – TIK ba dezenvolvimentu Nasional Timor-Leste nian ba estajiariu husi Unpaz, Sao Miguel no FPDTL iha salaun Caffee & Books Luta Hamutuk, farol, Dili.

Objetivu husi aprezentasaun ne’e atu fo konesementu ba estudante estajiariu sira kona ba mudansa teknolojia dijital iha rai doben Timor-Leste, nune’e estudante sira bele perpara an diak liu tan hodi adapta teknolojia sira nebe sempre mosu ho mudansa foun, iha parte seluk esplika mos oinsa estudante sira bele uza internet ho saudavel nune’e bele benefisiu ba sira nian an iha futuru no ba nasaun Timor-Leste ne’e nia diak.

Foto : Diretur Nicho Linux aprezenta hela materia ba estajiariu sira
hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor hahu ona Aula Semanal

Loron 09 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi TIMOR – FHT hahu Klase Foun ba Kursu Semanal iha Aula Fundasaun Falur Rate Laek ho programa Kursu Office Skills.

FHT iha ona planu kursu semanal ho programa oioin nebe sei implementa iha tempu badak nia laran depende ba situasaun Covid-19 iha Timor-Leste liu-liu iha Municipio Dili ne’e rasik.

Aula Dahuluk Kursu Semanal

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor realiza wordpress Microsoft Excel & Access Advance

Loron 7 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi Timor organiza workshop loron rua (2) iha sesta 6 Agusto no sabdu 7 Agusto 2021 kona ba Microsoft Excel & Access Advance iha salaun Coffee and Books Luta Hamutuk – Hadomi Timor farol, Dili.

Materia sira nebe aprezenta no pratika iha workshop loron rua ne’e mak hanesan Konesementu Jeral kona ba operasaun Microsoft Excel no Access, konese formula no uza formula excel nian husi baziku to’o formula avansadu, kria baze dadus (database) estudante hahu husi kria tabela, kria formulariu no relatoriu sira.

Fasilitador ba workshop loron rua ne’e mak hanesan Sr. Jose Alfredo no Hermundo Barreto no apoio tekniku husi Ekipa IT SMART ACADEMY.

Partisipante sira iha Workshop Excel no Access ida ne’e mai husi estudante universitariu publiku no privadu sira, estudante sira ensinu sekundariu tekniku vokasional, alumni no estudante ativa IT Smart, programa espesifiku sira iha Fundasaun Hadomi Timor nian no publiku em jeral.

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor realiza wordpress ba dala II

Loron 31 Jullu 2021, Fundasaun Hadomi Timor liu husi divizaun Web Community Hadomi Timor – WCHT organiza workshop loron tomak kona ba Content Management System ka CMS WordPress ba segunda (II) faze iha salaun Coffee and Books Luta Hamutuk – Hadomi Timor farol, Dili.

Materia sira nebe aprezenta no pratika iha workshop refere mak hanesan Konesementu Jeral kona ba saida mak CMS liu-liu WordPress ne’e rasik, instalasaun wordPress iha localhost ho nia konfigurasaun baziku sira, konfigura layout, template, plugin no Customize baziku seluk tan.

Fasilitador iha workshop wordpress ohin loron nian mak Sr. Sipriano da Costa no apoio tekniku husi Ekipa IT SMART ACADEMY.

Partisipante sira iha Workshop WordPress ida ne’e mai husi estudante universitariu publiku no privadu sira, estudante sira ensinu sekundariu tekniku vokasional, alumni no estudante ativa IT Smart, programa espesifiku sira iha Fundasaun Hadomi Timor nian no publiku em jeral.

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor realiza workshop kria Web-Blog

Loron 30 Jullu 2021, Fundasaun Hadomi Timor realiza workshop kona ba Kria Web Blog ho Blogspot iha salaun Fundasaun Falur Rate Laek, mandarin Dili.

Objetivu husi workshop ne’e atu sidadaun hotu hotu iha konesementu hodi kria rasik Blog nune’e bele hariku konteudu lokal iha internet, tamba Fundasaun Hadomi Timor haree katak durante ne’e konteudu lokal Timor nian iha internet menus tebes.

Workshop ida ne’e atu ajuda sidadaun sira nebe hakarak publiku materia, esperensia, referensia, artigu ruma hodi bele ajuda fila fali maluk Timor oan sira seluk hodi fasil buka informasaun liga ho konteudu lokal.

Hadomi Timor iha komitmentu bot hodi nafatin kontinua organiza workshop ho topiku oioin nune’e bele ajuda sidadaun sira hodi kontribui ba dezenvolvimentu Timor-Leste nian liuliu iha area Teknolojia Digital.

Partisipante sira workshop ne’e mai husi estudante ativu UNTL, IOB, DIT, Unital no eskola sekundaria publiku no privadu iha Dili laran inklui sira nebe graduana ona husi Universidade balun, workshop refere fasilita husi Sr. Hermundo Barreto, Alumni IT SMART Fundasaun Hadomi Timor no atual staff Hadomi Timor no atividade ne’e suporta masimu husi IT SMART ACADEMY.

remata

Media Hadomi Timor