Dili, Timor Leste   +670 78045486
nicho linux

SEJD HO FHT LANSA INTERNET SAUDAVEL, Timor Post

Loron 12 Maiu 2022, Secretaria de Estadu da Juventude e Despoto (SEJD) Excelencia Sr. Abrao Saldanha ho funsionariu SEJD hotu hamutuk ho parseiru implementador Fundasaun Hadomi Timor lidera husi Director Ezecutivo Sr. Abrao Monteiro ‘Nicho Linux’ no ekipa Lansa Programa Internet Saudavel iha edifisiu SEJD, Licedere Dili.

fundasaun hadomi timor

FHT Lansa Kursu Administrasaun no Finansa

Iha Loron 11 Janeiru 2022, Fundasaun Hadomi Timor (FHT) liu husi programa Formasaun Profesional lansa tan programa kursu foun ho Kursu Administrasaun no Finansa, ho programa Kursu Administrasaun no Finansa ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba servisu tekniku administrativa no finansa ho mekanizmu teknologia sira nebe eziste no tuir duni nesesidade sira nebe releventa ba area rua refere.

Kursu Administrasaun no Finansa nia durasaun kursu : Fulan 7 + stajiu fulan 2
Kursu Administrasaun no Finansa simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit.

Kursu Administrasaun no Finansa :

  1. Registu $15, inkluindu Sertifikadu
  2. Kustu Kada Fulan $25 deit

Kursu Administrasaun no Finansa garante kualidade estudante ho razaun :

  1. Teoria 20% no Pratika 80%
  2. Treinador iha Esperensia lubuk ho provas 
  3. Fasilidade Sufisiente

Ba Detallu informasaun bele haree no lee iha browsura iha okos.

Obrigado

Kursu Administrasaun no Finansa

Media FHT

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor hahu loke kursu Lian Korea

Loron 16 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT hahu prosesu aprendisagem Kursu Lian Korea.

FHT hahu iha planu ona oinsa atu fo kapasitasaun ba foin sa’e sira hodi kompete ba kampu de serbisu iha rai laran tantu iha rai liur, nune’e atu konkretiza planu ida ne’e FHT inisiu programa kursu ho Lian Korea atu foin sa’e sira aprende no bele tuir teste husi SEFOPE hodi ba serbisu iha Nasaun Korea hanesan Seasonal Worker.

FHT kompremetidu atu iha tempu badak sei kopera ho SEFOPE hodi haree asuntu ida ne’e ho seriu no bele fasilita foin sa’e sira atu bele asesu serbisu iha Korea.

Ami sei kontinua simu estudante foun ba Kursu Lian Korea ne’e rasik, nune’e ba foin sa’e sira nebe iha interese bele hakat mai dadauk, ami nia fatin hamutuk ho NGO Luta Hamutuk, farol no Fundasaun Falur Rate Laek, mandarin.

Agora dadauk FHT hahu ona aula rua iha dader tuku 9 to’o tuku 11 no loraik tuku 4 to’o tuku 6, aula ida ne’e lao loron tolu husi segunda, tersa no kuarta.

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor organiza workshop Design Grafis – Inkscape

Loron 14 Agustu 2021, Fundasaun Hadomi TIMOR – FHT realiza workshop kona ba Graphic Design ho Software OPEN SOURCE INKSCAPE, fasilita husi Sr. Miguel Gamboa, Gamboa hanesan alumni ida husi Fundasaun Hadomi Timor iha programa kursu IT SMART nian no Gamboa hanesan estudante ida nebe sempre hatudu nia prestasaun diak tebes durante hala’o nia prosesu aprendisagem iha FHT, workshop ida ne’e hetan apoio tekniku husi ekipa IT SMART Academy, iha salaun Luta Hamutuk farol, Dili.

Objetivu husi workshop Design Grafis ne’e atu estudante ka partisipante sira bele iha abilidade hodi kria objetu rasik hanesan dezenu Logo, Banner, Browsura, Kamizola, Mapa, Livru no objetu sira seluk tan.

Partisipante sira iha Workshop Design Grafis – INKSCAPE ida ne’e mai husi estudante universitariu publiku no privadu sira, estudante sira ensinu sekundariu tekniku vokasional, alumni no estudante ativa IT Smart, programa espesifiku sira iha Fundasaun Hadomi Timor nian no publiku em jeral.

Iha biban ida ne’e Fundasaun Hadomi Timor hato’o mos agradese ba Sr Brians Korton nebe Ohin mai partisipa workshop hanesan partisipante.

Sr. Brians Korton hanesan formador Lian Ingles iha Fundasaun Hadomi Timor ne’e rasik.

Workshop Design Grafis Inkscape

Bravo FHT

remata

Media Hadomi Timor.