Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu V 2020

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada Fulan $25 deit…

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu IV 2020

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada Fulan $25 deit…

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu III 2019

hadomi timor

Kursu IT Smart Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona. Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada…

Le'e Kontinua ...

Haomi Timor, Kursu IT Smart Periodu II 2019

hadomi timor

Kursu IT Smart Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart hahu halo mudansa hanesan tuir mai ne’e :  Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante,…

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu I 2018

hadomi timor

Kursu IT Smart Fundasaun Hadomi Timor liu husi programa Fund rising oferese tan programa kursu foun ho naran IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Kursu IT SMART nia durasaun kursu : Fulan 6 + stajiu fulan 1Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada…

Le'e Kontinua ...