Timorese Portugese Social Club apoio hahan baziku ba estudante sira hela iha kost

fundasaun hadomi timor

Ohin 21 Abril 2021, Fundasaun  Hadomi Timor – FHT entrega hahan baziku hanesan fos sakas 10, supermie, mina, bikan masa no seluk tan  ba estudantes sira hela iha kos, husi diferente municipiu no diferente eskola nebé afeta ba inundasaun iha loron 04 Abril 2021 foin lalais ne’e no ho aplikasaun Estadu Emerjensia liuliu Serka Sanitaria iha municipiu Dili, estudante sira nebe ohin simu hahan baziku hamutuk 28 estudantes tuir lista nebe Fundasaun hato’o ba Timorese Portuguese Social Club – Darwin – TPSC. Objetivu husi distribuisaun hahan baziku mak atu hakman…

Le'e Kontinua ...

Fundasaun Hadomi Timor realiza enkontru reguler ho staff – estajiariu ESTV-GTI no ESTVC-MM

fundasaun hadomi timor

Loron 01 Fevereiru 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT realiza enkontru reguler ho staff, estajiariu ESTV-GTI no ESTVC-MM hodi kolia kona ba serbisu nebe hala’o ona iha fulan janeiru no atu halo tan ba fulan sira tuir mai. Agenda sira nebe kolia iha sorumutu ne mak hanesan planu serbisu ba formasaun, atualiza progresu kursu IT SMART no Ingles (rejistrasaun, orariu, alokasaun aula no pagamentu), planu serbisu ba estajiariu sira husi ESTV-GTI no ESTVC-MM, konfirmasaun estajiu husi programa IT SMART FHT nian ba instituisaun sira governu no privadu, atualiza serbsiu Website…

Le'e Kontinua ...

Avizu – Simu Estudante Foun Ba Programa Kursu IT SMART no Ingles

Fundasaun Hadomi Timor fo hatene ba publiku katak hahu dia 6 janeiru 2021 sei hahu halo rejistrasaun ba estudante foun iha programa kursu IT SMART, Programa Espesifiku no Ingles. Detalu Programa Kursu Programa IT SMART /Informatika Durasaun Kursu fulan 7 Rejistu $15 Kada fulan selu $25 no selu durante fulan 5 deit Fulan 2 estajiu la selu ka estajiu gratuita Programa Espesifiku (Rejistu $5 deit) Microsoft Office (word, excel, power point, publisher no access) Kustu $75 Total Sorumutu 24 to’o 30 Tekniku Komputador Kustu $60 Total Sorumutu 12 to’o 16…

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor Organiza Workshop SOFTWARE DEVELOPMENT TRENDS IN 2020

hadomi timor

Ohin, 29 Novembru 2020, Fundasaun Hadomi Timor organiza workshop ida ho tema SOFTWARE DEVELOPMENT TRENDS IN 2020 no Fasilitador ba workshop ne mai husi Developer Junior Kompana Similie, Sr. Julio Vaz, Sr Julio uluk halo nia studo iha Thailandia hanesan Bolsu Estuda Governu Timor-Leste nian. Developer ne’e aprezenta kona ba AI, IOT – Internet of Thinks, Machine Learning nebe halo husi Python, Big Data, Data Engineer no Data Science. Sr. Julio mos esplika vantagem no dezvantagem husi Software Development Life Cycle, Agile no oinsa uza Framework sira hanesan programasaun dark,…

Le'e Kontinua ...

Diretur Fundasaun Hadomi Timor entrega estajiariu ba Prezidensia Republika

hadomi timor

Ohin 23 Novembru 2020, Diretur Fundasaun Hadomi Timor akompanha direitamente Estajiariu nain rua ho Teotonia Neto Ximenes no Damianos de Araujo husi Kursu IT SMART FUNDASAUN HADOMI TIMOR nian entrega ba Departementu IT Prezidensia Republika hodi halao estajiu durante fulan 2 nia laran no sei remata iha 23 Janeiru 2021. Diretur Fundasaun Hadomi Timor, Sr. Nicho Linux agradese tebes ba Funsionariu IT Prezidensia Republika nebe simu ho kontente alin estajiariu nain rua ne’e. Media FHT

Le'e Kontinua ...

Diretur Hadomi Timor hanesan mos Coordenador CYTL halo palestra iha kampana nasional kombate hoax

hadomi timor

Loron 23 Outobru 2020, Diretur Hadomi Timor Abrao Monteiro – Nicho Linux hanesan mos Coordenador Jeral CYTL halo palestra iha kampana nasional kombate hoax nebe organiza husi SEKOMS, hetan prezensa mos husi Dona Isabel hanesan Espoza Primeiru Ministru Sua Excelencia Taur Matan Ruak, Sekretariu Estadu Arte e Cultura, Corpo diplomatiko, diretores sosiedade sivil sira, igreja, estudante universitariu, sekundaria no publiku. Fontes RTTL

Le'e Kontinua ...