FHT Lansa Kursu Administrasaun no Finansa

fundasaun hadomi timor

Iha Loron 11 Janeiru 2022, Fundasaun Hadomi Timor (FHT) liu husi programa Formasaun Profesional lansa tan programa kursu foun ho Kursu Administrasaun no Finansa, ho programa Kursu Administrasaun no Finansa ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba servisu tekniku administrativa no finansa ho mekanizmu teknologia sira nebe eziste no tuir duni nesesidade sira nebe releventa ba area rua refere. Kursu Administrasaun no Finansa nia durasaun kursu : Fulan 7 + stajiu fulan 2Kursu Administrasaun no Finansa simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kursu Administrasaun no…

Le'e Kontinua ...

Fundasaun Hadomi Timor hahu loke kursu Lian Korea

hadomi timor

Loron 16 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi Timor – FHT hahu prosesu aprendisagem Kursu Lian Korea. FHT hahu iha planu ona oinsa atu fo kapasitasaun ba foin sa’e sira hodi kompete ba kampu de serbisu iha rai laran tantu iha rai liur, nune’e atu konkretiza planu ida ne’e FHT inisiu programa kursu ho Lian Korea atu foin sa’e sira aprende no bele tuir teste husi SEFOPE hodi ba serbisu iha Nasaun Korea hanesan Seasonal Worker. FHT kompremetidu atu iha tempu badak sei kopera ho SEFOPE hodi haree asuntu ida ne’e ho…

Le'e Kontinua ...

Fundasaun Hadomi Timor hahu ona Aula Semanal

hadomi timor

Loron 09 Agusto 2021, Fundasaun Hadomi TIMOR – FHT hahu Klase Foun ba Kursu Semanal iha Aula Fundasaun Falur Rate Laek ho programa Kursu Office Skills. FHT iha ona planu kursu semanal ho programa oioin nebe sei implementa iha tempu badak nia laran depende ba situasaun Covid-19 iha Timor-Leste liu-liu iha Municipio Dili ne’e rasik.

Le'e Kontinua ...

Aban, Hadomi Timor hahu reativa formasaun non-formal

Loron 18 Jullu 2021, Diretur Fundasaun Hadomi Timor – FHT Sr. Nicho Linux Ho ekipa tomak deside sei reativa formasaun non-formal hahu aban loron 19 Jullu 2021 ba tipu formasaun hotu-hotu hanesan Lian Korea, IT SMART, Kursu Programa Espesifiku no Kursu programa sira seluk, ho nune’e FHT konvida estudante hotu-hotu Fundasaun nian atu hahu hakat mai sentru hodi tuir formasaun hanesan baibain.Kuaze fulan 5 FHT nia serbisu liuliu formasaun suspende tamba tuir desizaun Estadu no Governu nian nebe deside aplika Serka Sanitaria no Konfinamentu Domisiliariu Obrigatoriu ho razaun Pandemia COVID-19…

Le'e Kontinua ...

Despedida Estajiariu IT SMART hamutuk ho Ekipa IT Timor Telecom

hadomi timor

Loron segunda feira 15 fevereiru 2021, Reprezentante husi Fundasaun Hadomi Timor – FHT partisipa iha serimonia despedida husi estudante estajiariu Centru Formasaun FHT  ne’ebe hala’o sira nia estajiu iha Operador Telekomunikasaun Timor Telecom liuliu iha Departementu IT, hahus iha loron 14 Dezembro 2020  no ohin termina ona sira nia estajiu liu husi serimonia refere. Ho prezensa reprezentante FHT nian iha serimonia simples ne’e halo parte rekonñesimentu ba estudante estajiariu nain rua ne’ebe halao estajiu iha fatin ne’e ho objetivu ida katak atu bele intende diak liu tan informasaun husi estudante…

Le'e Kontinua ...

Avizu – Simu Estudante Foun Ba Programa Kursu IT SMART no Ingles

Fundasaun Hadomi Timor fo hatene ba publiku katak hahu dia 6 janeiru 2021 sei hahu halo rejistrasaun ba estudante foun iha programa kursu IT SMART, Programa Espesifiku no Ingles. Detalu Programa Kursu Programa IT SMART /Informatika Durasaun Kursu fulan 7 Rejistu $15 Kada fulan selu $25 no selu durante fulan 5 deit Fulan 2 estajiu la selu ka estajiu gratuita Programa Espesifiku (Rejistu $5 deit) Microsoft Office (word, excel, power point, publisher no access) Kustu $75 Total Sorumutu 24 to’o 30 Tekniku Komputador Kustu $60 Total Sorumutu 12 to’o 16…

Le'e Kontinua ...

Diretur Fundasaun Hadomi Timor entrega estajiariu ba Prezidensia Republika

hadomi timor

Ohin 23 Novembru 2020, Diretur Fundasaun Hadomi Timor akompanha direitamente Estajiariu nain rua ho Teotonia Neto Ximenes no Damianos de Araujo husi Kursu IT SMART FUNDASAUN HADOMI TIMOR nian entrega ba Departementu IT Prezidensia Republika hodi halao estajiu durante fulan 2 nia laran no sei remata iha 23 Janeiru 2021. Diretur Fundasaun Hadomi Timor, Sr. Nicho Linux agradese tebes ba Funsionariu IT Prezidensia Republika nebe simu ho kontente alin estajiariu nain rua ne’e. Media FHT

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu V 2020

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada Fulan $25 deit…

Le'e Kontinua ...

Hadomi Timor, Kursu IT Smart Periodu IV 2020

hadomi timor

Fundasaun Hadomi Timor kontinua programa kursu IT Smart, ho programa IT Smart ida ne’e estudante sira sei estuda fokus liu ba mundo teknologia ka informatika liu-liu oinsa utiliza no dezenvolve Teknologia Informasaun no Komunikasaun tuir ita nia nesesidade. Iha periodu II IT Smart mantein programa nebe iha ona Kursu IT SMART nia durasaun kursu reguler: Fulan 5 no  stajiu fulan 2Kursu IT SMART simu estudante foun tinan ida dala rua (2) deit. Kustu IT Smart : Registu $15, inkluindu Faru Kursu, Silabus no Kartaun Estudante, Sertifikadu Kustu Kada Fulan $25 deit…

Le'e Kontinua ...